FLICK CORNER AGENCY

Flick your ideas in our corners!

We are Brandmaker inside

17.11.2014.

Để thiết kế, chúng tôi cần thấu hiểu thương hiệu, sản phẩm và khách hàng của bạn. Một bộ nhận diện thương hiệu thất sự hiệu quả không dựa trên cảm tính, mà phải thật sự dựa trên lý tính của sự tìm hiểu và nghiên cứu thấu đáo.
“BRAND IDENTITY IS TO IDENTITY BRAND.”

Author: